Name Rupees
P. Parikh Associates 30000
Ishwarbhai M Patel 5001
Advance International 5000
Narendrabhai M Patel 1000
Chamdanben C Shah 500
UA-50670716-1